Resources

video-thumbnail
youtube-play-icon
Swami Bhoomananda Tirtha

022 – ഭാഗവതപരിവ്രജനം | ശ്രീമദ് ഭാഗവതം | Srimad Bhagavatam | Swami Bhoomananda Tirtha

4098 Views | 2 years ago

ഭാരതത്തിന്‍റെ സംസ്കാരവും സഭ്യതയും പൊട്ടിമുളച്ച്, വളർന്നു പന്തലിച്ചുവന്നതു ഗംഗാനദീതീരത്തത്രെ. എത്രയോ സഹസ്രാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ളവരാണ് ഭാരതജനത. അവർ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തെ സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥനം ചെയ്തിരുന്നു. കാണപ്പെടുന്ന ഈ ലോകം എന്താണ്? അതിനെ കാണുന്നതാർ? ആ ദ്രഷ്ടാ ദേഹത്തിനുള്ളിലല്ലേ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൃശ്യത്തിന്‍റെ മൂലപ്പൊരുൾ ദ്രഷ്ട്രൃമണ്ഡലത്തിൽത്തന്നെ ആകണം. ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച നിരീക്ഷണം തന്നുള്ളിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച്, പരമാത്മാവിലും പരബ്രഹ്മത്തിലും എത്തിച്ചേർന്നു. ആ അറിവിന്‍റെ നിറവിൽ പൂർണതൃപ്തിയോടെ, ഈ ലോകത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം ഇണക്കത്തോടും, സാമഞ്ജസ്യത്തോടെയും വാഴാൻ സാധിയ്ക്കുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ പൂർവികർ കണ്ടെത്തിയ ശാശ്വതമായ ഉൾപ്പൊരുളിന്മേലാണ് നമ്മുടെ സനാതനധർമം കെട്ടിപ്പടുത്തുണ്ടാക്കിയത്.

മനുഷ്യജീവിതത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്നതല്ല. അതുവിട്ടു വാനപ്രസ്ഥവും, അനന്തരം സംന്യാസവും സ്വീകരിച്ചാലേ ജന്മം പൂർണമാകൂ. തന്‍റെ കൃതി രഘുവംശത്തിൽ കാളിദാസൻ, പണ്ട് മഹാരാജാക്കന്മാർ നയിച്ചുപോന്നിരുന്ന ജീവിതരീതി വർണിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചും നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടും മുന്നേറി, യൗവനത്തിൽ ദാമ്പത്യം സ്വീകരിച്ചു വിഷയരക്തനായി കഴിഞ്ഞ്, വയസ്സാകവേ എല്ലാംവിട്ടു കാട്ടിൽപ്പോയി മുനിവൃത്തി അവലംബിച്ച്, അവസാനം മരണമടുക്കുമ്പോൾ യോഗാരൂഢനായി ദേഹം വിടുന്നു.' ഭാരതസംസ്കാരം മനുഷ്യമനസ്സിനെ ഉത്തുംഗതയിലേയ്ക്കു നയിയ്ക്കുന്നതാണ്.

തനിയ്ക്കൊരു സത്പുത്രനെ നല്കി അനുഗ്രഹിയ്ക്കണമെന്നു ദേവഹൂതി അപേക്ഷിയ്ക്കവേ അതിൽ സന്തുഷ്ടനായി കർദമൻ പറഞ്ഞു ഭവതി എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച്, ശുശ്രൂഷിച്ചതിന്‍റെ പേരിൽ ധാരാളം തപസ്സുചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച് ഈശ്വരനെ ഭജിയ്ക്കൂ. ഉത്തമനും ശ്രീമാനുമായ സന്താനമുണ്ടാവുന്നതിനു തപസ്സാണ് മുഖ്യം. ഈശ്വരപ്രസാദത്താൽ നല്ല പുത്രൻ ഉണ്ടാവും, എഈ ഖ്യാതിയെ വർധിപ്പിയ്ക്കും, ഭവതിയ്ക്കു ജ്ഞാനം ഉപദേശിയ്ക്കയും ചെയ്യും.'

അസാധാരണവും അലൗകികവുമായ ജന്മമാണ് കപിലൻ. പുത്രനിൽ അപാരദിവ്യത്വവും മഹിമയും കണ്ട് ഇത് ഈശ്വരാവതാരമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ കർദമൻ സ്തുതിവാക്യങ്ങളുമായി വണങ്ങിനിന്നു. അപ്പോൾ കപിലൻ പറയുന്നു ദുരാശരായ ജനങ്ങൾക്കും മുമുക്ഷുക്കൾക്കും ആത്മദർശനം സുഗമമാക്കാനും, സൃഷ്ടിയേയും, പ്രപഞ്ചത്തേയും ക്രോഡീകരിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനും, ആത്മപഥത്തെ തത്ത്വമൂല്യങ്ങൾ നിർണയിച്ച്, സംഖ്യാരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഉദ്ബോധിപ്പിയ്ക്കാനുമാണ് ഈ ജന്മം. എന്‍റെ പൂർണസമ്മതത്തോടെ അച്ഛൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച്, തപോനിഷ്ഠനായി കഴിഞ്ഞ് അമരത്വം നേടണം. അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ആത്മജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചുകൊള്ളാം.'
എത്ര മഹത്തരവും, വിജ്ഞാപകവുമായ സംവാദം!

Do not miss this Unique Pilgrimage led by Poojya Swami Bhoomananda Tirtha, wherein he will explain in Malayalam the Supreme truths and principles enshrined in the great holy Text of Srimad Bhagavatam, taking selected slokas starting from the first Skandha. Every Wednesday live at 8 PM IST.

സംപൂജ്യ സ്വാമി ഭൂമാനന്ദതീര്‍ഥജി മഹാരാജ് ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തെ ആധാരമാക്കി 2021 ജനുവരി 6 മുതല്‍ ബുധനാഴ്ചതോറും വൈകീട്ട് 8.00 - 9.00 വരെ ഭാഗവതതത്ത്വം യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നടത്തുന്ന പുതിയ സത്സംഗപരമ്പര. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യസ്കന്ധത്തില്‍നിന്നു തുടങ്ങി കഥനവിവരണങ്ങളല്‍നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളുടെ തത്ത്വസാരം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വാമിജി നയിയ്ക്കുന്ന ഈ അപൂര്‍വ ജ്ഞാനതീര്‍ഥയാത്രയിലേയ്ക്ക് ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം.

#enlightenedliving #bhoomananda #srimadbhagavatham


Website: www.SwamiBhoomanandaTirtha.org
Questions: askswamiji@bhoomananda.org
Publications: publications@bhoomananda.org
Facebook: www.facebook.com/narayanashrama.tapovanam
Verses: Will be pinned in the Comments section.

About us
Narayanashrama Tapovanam, an Ashram located in Thrissur, Kerala, embodies the unique tradition of Guru-shishya Parampara, disseminating Brahmavidya (Science of Self-knowledge) through regular classes, satsangs, and above all, through learning in the association of a realized spiritual master.

from the ashram diary

Audios

 • The Object World is Illusory

  Swami Bhoomananda Tirtha

 • Guru-shishya Relationship - Drop your ego and preserve it

  Swami Bhoomananda Tirtha

 • Devotion Belongs to the Devotee, not God

  Swami Bhoomananda Tirtha

 • What is meant by Resoluteness of Intelligence

  Swami Bhoomananda Tirtha

 • The Destination to God is Your own Heart

  Swami Bhoomananda Tirtha

 • Enquiry into the Self Alone is Devotion

  Swami Bhoomananda Tirtha

All audio resources arrow-round
end
arrow-icon