Resources

video-thumbnail
youtube-play-icon
Swami Bhoomananda Tirtha

004 – ഭാഗവതപരിവ്രജനം

6156 Views | 2 years ago

ഭാരതഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ ശാശ്വതസാഹിത്യം രചിയ്ക്കാൻ ചരിത്രാതീതകാലംമുതല്‌ക്കേ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ രചനയുടെ മേന്മമയും, മഹിമയും മനസ്സിലാക്കി, അനന്തരതലമുറകളെല്ലാം തന്നെ അവയെ പഠിച്ച്, ഉരുവിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി, പ്രചരിപ്പിച്ച്, ആ സാഹിത്യത്തിന് ഒരു കോട്ടവും, കുറവും കൂടാതെ ഇന്നേവരെ സൂക്ഷിച്ചുപോന്നിട്ടുണ്ട്. കാലാകാലങ്ങളിൽ പുതുക്കി, പഠിച്ച്, അഭ്യസിച്ച്, സ്വകീയമാക്കി നിറുത്തിപ്പോരുന്ന വിശേഷം കൂടി ഈ സാഹിത്യ സൗധത്തിനുണ്ട്. അതിൽ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും വന്നു താമസിച്ച്, അതിന്‍റെ കുളിർമയും ആനന്ദവും അനുഭവിയ്ക്കാം.

ലോകം വിഷമകരമല്ല, അതുമായി സമ്പർക്കം നടത്തുന്ന മനസ്സും ബുദ്ധിയുമാണ് നമുക്കു സർവത്ര വിഷമം രചിയ്ക്കുന്നത്. ശോകം നീക്കുന്നതാണ് ശ്ലോകം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകംപോലും പഠിയ്ക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ സാഫല്യമുണ്ടാകും. അതു മനസ്സിനെ ഉല്ലാസഭരിതമാക്കുന്നതാണ്, സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ്, ആർദ്രമാക്കുന്നതാണ്.

സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും, ശ്രേഷ്ഠവും അശ്രേഷ്ഠവും ആയി എന്തുണ്ടോ, അവയ്‌ക്കെല്ലാം മീതെ ദ്വന്ദ്വാതീതമായിരിയ്ക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട സാന്നിധ്യമാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം തന്‍റെ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് വിശ്വത്തെമുഴുവൻ സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നതും, നിലനിറുത്തുന്നതും, സംഹരിയ്ക്കുന്നതും.

ഭഗവാന്‍റെ ചരിതം ജഗത്തെമുഴുവൻ പവിത്രമാക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെപ്പറ്റി വിവരിച്ച്, ജനങ്ങൾ ആ വിവരണം കേട്ട്, ഭഗവാന്‍റെ സ്തുതികളും, കീർത്തനങ്ങളും പാടണം എന്നു തോന്നത്തക്ക വിധമുള്ള രചനയേ ശോഭിയ്ക്കൂ. അങ്ങനെ എഴുതാത്ത ഗ്രന്ഥം എത്രതന്നെ മികച്ചതായാലും ന്യൂനമാണ്, പിഴവും കോട്ടവും ഉള്ളതാണ്.

അധ്യാത്മസാധനകൊണ്ട് സാധകന്മാർക്കു നേടാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച നേട്ടമാണ് നൈഷ്‌കർമ്യം. നൈഷ്‌കർമ്യസിദ്ധി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവനായാലും, അച്യുതനെ കുറിച്ചു ചിന്തിയ്ക്കാത്തപക്ഷം, ആ സിദ്ധി ശോഭിക്കില്ല. ഒരു ദൂഷ്യവുമില്ലാത്ത ജ്ഞാനം കൈവരിച്ചാലും അത് ശോഭിയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ജീവിതം സഫലമാകണമെങ്കിൽ അത് ഈശ്വരനു സമർപ്പിയ്ക്കുതാണ് ഏകവഴി. എല്ലാം ഈശ്വരന്‍റെ അനുഗ്രഹമെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ മംഗളമാണ് ഭഗവാന് എപ്പോഴും താത്പര്യം.

Do not miss this Unique Pilgrimage led by Poojya Swami Bhoomananda Tirtha, wherein he will explain the Supreme truths and principles enshrined in the great holy Text of Srimad Bhagavatam, taking selected slokas starting from the first Skandha.

സംപൂജ്യ സ്വാമി ഭൂമാനന്ദതീര്‍ഥജി മഹാരാജ് ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തെ ആധാരമാക്കി 2021 ജനുവരി 6 മുതല്‍ ബുധനാഴ്ചതോറും വൈകീട്ട് 8.00 - 9.00 വരെ ഭാഗവതതത്ത്വം യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നടത്തുന്ന പുതിയ സത്സംഗപരമ്പര. ശ്രീമദ്ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യസ്കന്ധത്തില്‍നിന്നു തുടങ്ങി കഥനവിവരണങ്ങളല്‍നിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളുടെ തത്ത്വസാരം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വാമിജി നയിയ്ക്കുന്ന ഈ അപൂര്‍വ ജ്ഞാനതീര്‍ഥയാത്രയിലേയ്ക്ക് ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം.

Verses discussed:
Srimad Bhagavatam 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.10, 1.5.11, 1.5.12
1.5.13, 1.5.22, 1.6.10, 1.6.27

#enlightenedliving #bhoomananda #srimadbhagavatham

Website: www.SwamiBhoomanandaTirtha.org
Questions: askswamiji@bhoomananda.org
Publications: publications@bhoomananda.org
Facebook: www.facebook.com/narayanashrama.tapovanam
Verses: Pinned in the Comments section.

from the ashram diary

Audios

 • The Message of Uddhava Gita

  Swami Bhoomananda Tirtha

 • There is no time when you are away from God

  Swami Bhoomananda Tirtha

 • Srimad Bhagavatam is a compendium of all aspects of human life

  Swami Bhoomananda Tirtha

 • The Nature of the Self

  Swami Bhoomananda Tirtha

 • Devotion - A Complete Sadhana

  Swami Bhoomananda Tirtha

 • Relate the spiritual subjects with the daily life

  Swami Bhoomananda Tirtha

All audio resources arrow-round
end
arrow-icon